KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

ANALIZA I NEGOCJOWANIE UMÓW

Kancelaria oferuje zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom oraz innym podmiotom pomoc prawną na każdym etapie procesu zmierzającego do zawarcia umowy z kontrahentem. Opierając się każdorazowo na analizie indywidualnych potrzeb Klienta, jego uwarunkowaniach finansowych i prawnych, Kancelaria świadczy usługi m.in. w zakresie:

  • sporządzania projektów umów różnego rodzaju, w tym także wzorców umownych, umów przedwstępnych, umów ramowych oraz aneksów do zawartych umów itp.,
  • przygotowywania projektów regulaminów, statutów, aktów założycielskich,
  • analizy umów przedstawionych przez kontrahenta,
  • doradztwa i reprezentacji na etapie negocjowania warunków umów,
  • doradztwa i wprowadzania do umów sprawdzonych gwarancji i zabezpieczeń wykonania umowy,
  • przygotowywania opinii prawnych, także w kwestii oceny ryzyka wynikającego z zawieranych lub rozwiązanych przez Klienta umów,
  • reprezentacji oraz doradztwa w zakresie dochodzenia roszczeń w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umów przez strony.