KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Prawo Budowlane

Kancelaria świadczy usługi, dotyczące udzielania porad prawnych w zakresie inwestycji budowlanych i procesu budowlanego na każdym jego etapie. Kancelaria świadczy usługi na rzecz m.in.

 •  inwestorów prywatnych,
 • inwestorów publicznych,
 • deweloperów,
 • generalnych wykonawców robót budowlanych,
 • wykonawców wykonujących zadania inwestycyjne w ramach konsorcjum,
 • podwykonawców i innych osób.

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje:

 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów, dotyczących inwestycji budowlanych m.in. umowy o roboty budowlane, umowy o wykonawstwo, umowy o podwykonawstwo, umowy o dalsze podwykonawstwo, umowy z dostawcami, kontrahentami, pracownikami itp.
 • doradztwo przy kontraktach budowlanych i inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków publicznych oraz przy obsłudze projektów deweloperskich,
 • pomoc i bieżące doradztwo na każdym etapie procesu budowlanego, w tym związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem robót budowlanych, realizacją uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, realizacją prawa odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy,
 • pomoc przy rozliczeniu inwestycji oraz przy dochodzeniu należności m.in. z tytułu zapłaty wynagrodzenia, zapłaty kar umownych, odszkodowania, w tym w trybie art. 647 1 Kodeksu cywilnego,
 • reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi we wszelkich sprawach związanych z procesem budowlanym oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
 • sporządzenie odwołań od decyzji oraz reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji architektoniczno – budowlanej oraz przed organami nadzoru budowlanego,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.