KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria świadczy pomoc w sprawach związanych ze stosowaniem ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu podczas współpracy przy realizacji inwestycji, głównie budowlanych, w naszym regionie, tak po stronie Zamawiających, zobowiązanych do stosowania przepisów ww. ustawy, jak i Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową pomoc na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Obszary wsparcia:

Obsługa prawna  procesów inwestycyjnych realizowanych w trybie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych w tym :
 
  • pomoc w opracowaniu Specyfikacji Warunków Zamówienia,
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, ustalenie odpowiedniego trybu zamówienia, pomoc w określeniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, w przygotowaniu istotnych postanowień umowy, weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z przepisami ustawy, przygotowanie lub weryfikację ogłoszenia o zamówieniu,
  • pomoc z udzielaniu odpowiedzi na wpływające do Zamawiającego pytania do specyfikacji warunków zamówienia oraz przygotowanie zmian specyfikacji,
  • przygotowywanie odpowiedzi na wnoszone przez Wykonawców środki ochrony prawnej, a także profesjonalne zastępstwo w postępowaniach odwoławczych i sądowych,
  • pomoc w weryfikacji złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i/lub złożonych ofert, wsparcie w trakcie prowadzenia negocjacji,
  • przygotowywanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i skarg do sądu powszechnego,
  • reprezentację na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia, w tym przed KIO oraz sądami powszechnymi w sprawach dotyczących zamówień publicznych.
Dodatkowo, w przypadku   zamówień współfinansowanych ze środków europejskich wspieramy beneficjentów w całym procesie kontrolnym, weryfikujemy prawidłowość naliczonych korekt, pomagamy przy sporządzeniu zastrzeżeń pokontrolnych, a także reprezentujemy strony w postępowaniach dotyczących zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE
 
 
 
Kancelaria bierze udział w Projekcie „Nowe Prawo Zamówień Publicznych – nowa szansa dla MŚP”, w ramach którego prowadzone są dofinansowane ze środków unijnych szkolenia i doradztwo z Prawa Zamówień Publicznych w województwach podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim.
 
Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w Projekcie tj. doradztwem z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne, zapraszamy do kontaktu.
 
Szczegółowe informacje:
 
Zgłoszenia do projektu: