KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Prawo Bankowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa bankowego oraz prawa spółdzielczego, poprzez:

  • bieżącą obsługę banków w tym w szczególności Banków Spółdzielczych,
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i upadłościowych,
  • przygotowywanie, negocjowanie oraz opiniowanie umów, w tym weryfikację postanowień umów stosowanych w obrocie konsumenckim pod kątem klauzul niedozwolonych oraz stanowiska UOKiK w tym zakresie,
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z udzielaniem kredytów w ramach konsorcjów bankowych w tym z zastosowaniem zabezpieczeń przy udziale administratora hipoteki/zastawu,
  • sporządzanie opinii prawnych, w tym z zakresu zagadnień dotyczących obowiązku zachowania tajemnicy bankowej i ochrony danych osobowych, zajęć egzekucyjnych, zabezpieczeń transakcji kredytowych oraz zasad tworzenia rezerw celowych, wzorców oświadczeń o udzieleniu gwarancji bankowej na wzorze beneficjenta gwarancji,
  • obsługa obrotu wierzytelnościami w tym wierzytelnościami trudnymi, restrukturyzacji zobowiązań kredytowych oraz cesji zabezpieczeń,
  • opiniowanie wzorców umownych, instrukcji służbowych i regulacji wewnętrznych