KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Obsługa Przedsięwzięć Deweloperskich

Kancelaria świadczy usługi w zakresie inwestycji budowlanych i przedsięwzięć deweloperskich na każdym ich etapie. Kancelaria oferuje pomoc prawną dla wszelkich podmiotów zaangażowanych w przygotowanie, realizację, rozliczenia i spory dotyczące przedsięwzięć deweloperskich, w tym w szczególności na rzecz deweloperów, nabywców lokali oraz banków prowadzących mieszkaniowe rachunki powiernicze, m.in. poprzez:

 • założenie spółki celowej dla prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego (przygotowanie umowy spółki, rejestracja spółki w KRS, przygotowanie dokumentów korporacyjnych),
 • analizę stanu prawnego nieruchomości i umów zakupu nieruchomości pod planowaną inwestycję,
 • pomoc prawną przy sporządzaniu i negocjowaniu kontraktów pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w działalność i projekty deweloperskie, w tym umów z instytucjami finansującymi przedsięwzięcia deweloperskie i deweloperów,
 • weryfikację różnych form zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu (gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe, kaucje gwarancyjne/kwoty zatrzymane itp.)
 • sprawdzenie i negocjowanie umów o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego, umowy z generalnym wykonawcą oraz umów z podwykonawcami robót budowlanych i dostawcami mediów,
 • analizę i sporządzanie projektów umów rezerwacyjnych, przedwstępnych i deweloperskich z załącznikami i prospektu informacyjnego oraz innych dokumentów,
 • sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe, nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne,
 • identyfikację postanowień umownych niezgodnych z prawem i mogących stanowić niedozwolone postanowienia umowne oraz przygotowywanie alternatywnych i zgodnych z prawem rozwiązań,
 • wsparcie prawne przy odbiorze robót i rozliczeniach z wykonawcami,
 • bieżącą obsługa prawna inwestycji w trakcie prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • obsługę prawną dotycząca zapytań i roszczeń klientów i kontrahentów,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów z najemcami lub nabywcami lokali, powierzchni handlowych lub usługowych,
 • wsparcie i kompleksową obsługę prawną etapu powykonawczego, w tym reprezentację dewelopera we wszelkich postępowaniach reklamacyjnych, sporach sądowych z kontrahentami, klientami,
 • udzielanie doradztwa prawnego nabywcom lokali przy podpisywaniu umów rezerwacyjnych, przedwstępnych i deweloperskich, w tym analizę tych umów.